Regulamin

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
„NOC MUZEÓW”

 

1. Cel zawodów: 

 • Promocja miasta Skierniewice i regionu województwa Łódzkiego 
    wśród krótkofalowców z  Polski i innych krajów Świata,                                         • Promocja Międzynarodowego Dnia Muzeów,                                                               • Promocja Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei 
                        ” Parowozownia Skierniewice ”                                                                     • Wzmożenie aktywności radiostacji klubowych i indywidualnych,                       • Trening oraz doskonalenie technik operatorskich uczestników zawodów.

2. Organizatorzy zawodów:
 • Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC
 • Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei ” Parowozownia Skierniewice ”

3. Termin zawodów:
 • Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 19 maja 2019r.                              (trzecia Niedziela maja) w godzinach godz. 16:00 – 18:00 UTC,                          (18:00 – 20:00) czasu lokalnego                                                                                    Obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach

4. Pasma i emisje:                                                                                                                       •  Pasmo 80m emisja SSB 16:00 – 17:00  zgodnie z BAND-PLANEM                         •  Pasmo 80m emisja  CW 17:00 – 18:00  zgodnie z BAND-PLANEM                                                          

5. Wywołanie w zawodach:                                                                                                       • „Wywołanie w zawodach Noc Muzeów”

6. Uczestnicy:
•  Za uczestnika uważa się licencjonowane radiostacje amatorskie nadawcze        i nasłuchowe, indywidualne oraz klubowe zarówno polskie jak                                i zagraniczne, których operatorzy podczas zawodów nie przekraczają mocy
wyjściowej do anteny powyżej 100W i w danej chwili emitują tylko jeden            sygnał. Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku        wywoławczego, mimo, że stacja indywidualna lub klubowa, posiadają                  ważne pozwolenia na znak podstawowy lub okolicznościowy.

7. Raporty i grupy kontrolne:
• Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RS(T),        kolejnego numeru QSO, który nie może się powtarzać i musi stanowić                  numerację ciągłą począwszy od 001 oraz skrótu gminy
(np. 59(9) 001IR01), zgodnej z lokalizacją, z której stacja pracuje w zawodach,
• Stacje polskie nadające z muzeów, po skrócie gminy podają dodatkowo              literę M (np. 59(9) 001IR01M),
• stacje nadające spoza terytorium Polski, podają jedynie raport RS(T) oraz        nr kolejny QSO (59(9) 001).

Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy                      pozostawić je w  logu. Nie dopuszcza się zmiany lokalizacji stacji w trakcie        trwania zawodów. Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu            UTC.                                                                                                                                 Pamiętaj,                                                                                                                                   aby w grupach kontrolnych nie mylić cyfry 0 (zero) z literą O  (duże O).

8. Punktacja w zawodach:
• za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP7PBC                             – SSB – CW  10 pkt,
• za nawiązanie łączności z inną stacją pracującą z muzeum                                         – SSB – CW 5 pkt,
• za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami                                                               – SSB – CW  1 pkt,                                                                                                                          Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.


Wynikiem jest suma uzyskanych punktów za przeprowadzone QSO.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości zdobytych punktów, przez dwie        lub  więcej stacji, wyższe miejsce przyznaje się stacji z mniejszą ilością                błędnych łączności. W następnej kolejności, będzie brane pod uwagę termin
przesłania logu (dzień, godzina).

9. Nasłuchowcy:
• Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów,              raportów i grup kontrolnych. Obowiązuje taka sama punktacja                                jak dla nadawców.

10. Klasyfikacja:
A – Stacje indywidualne,
B – Stacje klubowe,
C – Stacje pracujące z muzeów,                                                                                             • D – Stacje pracujące SSB,                                                                                                     • E – Stacje pracujące CW,                                                                                                       • F – Stacje pracujące ( SSB – CW ),                                                                                       
G – Stacje zagraniczne,
H – Stacje nasłuchowe (SWL),
• CHECKLOG – log tylko do kontroli (log nieklasyfikowany).
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii.

11. Nie zalicza się łączności w przypadku:
 • nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (QRT),                           • powtórzenia łączności (DUPE),
 • błędnie odebranie znaku korespondenta (CALL),
 • błędnie lub nieprawidłowo zapisanie grupy kontrolnej korespondenta           • różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 3 minuty,
 • braku logu korespondenta,
 • niezgodności pasma i emisji.                                                                                                 • Stacje ewidentnie łamiące regulamin ( Praca z większą mocą niż 100 W )            będą zdyskwalifikowane a log przyjęty jako CHECKLOG aby łączności tej            stacji dawały punkty stacjom korespondenta  

Stacje startujące w zawodach, muszą obowiązkowo wykonać co najmniej 5 QSO. W przypadku mniejszej liczby łączności, dziennik takiej stacji nie będzie brany pod  uwagę, a łączności tej stacji nie będą dawały punktów stacji korespondenta.

Uwaga!
niezgodność raportu (grup kontrolnych) w logu jednej ze stacji, powoduje zaliczenie punktów tej stacji, która poprawnie odebrała raport                    (grupę kontrolną).

12. Wyróżnienia:
 •  za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych grupach dyplomy,
     wszystkim uczestnikom zawodów, którzy nadeślą log w wymaganym                   terminie, przyznane będą do pobrania indywidualne elektroniczne                       (w formacie PDF) Certyfikaty  Udziału, w przypadku pozyskania                             sponsorów, przewiduje się również drobne nagrody  rzeczowe.

13. Wysyłanie logów:
 •  Wszystkie Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej wyłącznie jako                 plik*.cbr (Cabrillo), wysyłane są do organizatora zawodów w ciągu 48                 godzin po zakończeniu zawodów poprzez PLATFORME
     https://logsp.pzk.org.pl/ index.php
     Zawody zostaną rozliczone automatycznie w ciągu następnych 48 godzin           przez organizatora zawodów.

14. Reklamacje                                                                                                                                 •  Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu              punktów (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w                            przesłanych logach) i są przyjmowane na adres: sq7rf@interia.pl, w ciągu 2      dni od chwili publikacji wstępnych wyników. Po tym okresie opublikowane      wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegają zaskarżeniu.
    Decyzje Komisji są ostateczne.

15. Komisja 

Komisja w składzie:
      Przewodniczący: Andrzej SQ5FBI,
      Członek komisji: Robert SQ7RF,
      Członek komisji: Tomek SP7TK,