Regulamin UKF

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁĄCZNOŚCI

„NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020” (NŚN)

część UKF

 

Nazwa Zawodów : „ NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI” (NŚN)

Cel Zawodów : Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r.

Organizator : Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewic.

Osoba odpowiedzialna za przebieg i rozliczenie zawodów: Andrzej SQ5FBI.

Uczestnicy : Zawody dostępne są dla wszystkich polskich licencjonowanych amatorskich stacji nadawczych i nasłuchowych.

Termin : 11 listopada każdego roku od godz. 19:00 do godz. 21:00 czasu UTC. Obowiązuje 5 minut QRT ( cisza) przed i po zawodach.

Pasmo : 144 MHz (w segmentach przeznaczonych do pracy w zawodach).

Emisje : CW, SSB, FM

Wywołanie :  CW – „CQ NSN”, SSB i FM – „Wywołanie w Zawodach Narodowe Święto Niepodległości”

Raport : RS(T) + numer QSO (od 001) + lokator. Stacje należące do OT 24 RS(T) + lokator Warunek : W zawodach punktowane będą tylko bezbłędne łączności przeprowadzone w w czasie wykazanym w logach obu korespondentów, przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Jednocześnie może być użyty tylko jeden nadajnik o mocy max 100 W. Zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii. Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Punktacja: Za każdy kilometr odległości 1 punkt. Za QSO ze stacjami należącymi do OT24 PZK w Skierniewicach odległość liczy się podwójnie. Wyniki końcowe obliczone przez komisję zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej sp7pbc.xip.pl.

Klasyfikacja:  stacje indywidualne, klubowe.

Kategorie :

I – stacje indywidualne CW, SSB. FM

K – stacje klubowe CW, SSB, FM

X – checklog

Dziennik : W formie pliku Cabrillo jako załącznik do listu. W temacie należy podąć kategorię i  znak wywoławczy Np.: C SP3XXX. Zaleca się stosować program logujący kol. Marka SP7DQR, dostępny na stronie http://www.sp7dqr.pl.

 

Dopuszcza się logi wyłącznie elektroniczne w formacie Cabrillo

 

Logi elektroniczne należy wysłać na adres: nsn-sp7pbc@wp.pl do dnia 2020-11-18 g.23:59.

 

Nie będą klasyfikowane logi przesłane po terminie, wypełnione niewłaściwie i w innych formatach niż określa regulamin. Obowiązuje czas UTC.

 

Nagrody : za zajęcie I miejsca w każdej kategorii  – puchar + dyplom za zajęcie II i III miejsca dyplom. Dyplomy i puchary zostaną wysłane na podany w logu adres w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

Dyskwalifikacja : zawodnik zdyskwalifikowany może być za pracę w obowiązującym czasie 5 minut QRT przed i po zawodach, lub za rażące rozbieżności czasu 3 minut w całym logu, lub za nie sportowe zachowanie w czasie trwania zawodów.

Komisja zawodów :

Przewodniczący : Andrzej SQ5FBI

Członek : Tomasz SP7TK

Członek : Stefan SP7ER

Komisja ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w regulaminie.

Uwaga : Podczas trwania zawodów istnieje możliwość zdobycia dyplomu „GOLD AWARD” za ułożenie hasła SKIERNIEWICE z wszystkich liter sufiksu(ów) Koszt wysyłki dyplomu 50 zł Wpłata na konto Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC ul. Tetmajera 5/47 96-100 Skierniewice Nr konta: 14 9283 0006 0000 1434 2000 0010. Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi powołanego przez PZK zespołu do spraw CONTESTINGU i jest ujęty w Kalendarzu Krajowych Zawodów Polskiego Związku Krótkofalowców.